Polasaithe  Policies

 

Fógra Bliantiúil Maidir le Ligin isteach 2021/22

Annual Admissions Notice 2021/22

Polasaí Iontrála - Admission Policy 2021/2022

Ráitéis maidir le Cumhdach Leanaí

Child Safeguarding Statement 2020

Cód Iompair - Code of Behaviour

Polasaí Frithbhulaíochta - Anti-Bullying Policy

Tuairisc Féinmheastóireachta Scoile 

Tuairisc Féinmheastóireachta Scoile 

Polasaí um Chosaint Sonraí - Data Protection

Ag Freagairt do Theagmhais Chriticiúla - Responding to Critical Incident

Beartas Comhionnanais 2021

Equality Policy 2021

Plean don Athoscailt scoile 2020

Re-opening Gaelscoil Mhic Aodha Plan 2020

Covid 19 Response Plan

Beartas don Chianfhoghlaim 2021

Atheagrú Ranganna agus athdháileadh dáltaí 2021

Reconstitution of classes and redistribution of pupils 2021